Stanovy clubu Bezcitných hovad

§1 - Ustavující schůze B-H clubu byla na výjezdním zasedání konaném dne 4 - 6. října 2002 v Poběžovicích. Všichni účastníci tohoto zasedání se automaticky stávají řádnými členy B-H clubu.

§2 - Schůze B-H clubu je usnášeni schopná pokud jsou přítomni alespoň 3 řádní členové (dále jen B-Háčka)

§3 - Schůze je možná na jakékoli úrovni (např. konferenční tel. rozhovor, apod.)

§4 - Nový člen je přijat do B-H clubu na řádném zasedání a to se souhlasem nadpoloviční většiny.

§5 - Členy B-H clubu mohou být i osoby ženského pohlaví, nikoli však žádné koordinační centrum řádného člena B-H clubu. (stane-li se partner členky B-H clubu taktéž členem tato B-H okamžitě ztrácí členství)

§6 - Všichni řádní členové B-H clubu jsou povinni alespoň jednou za rok (nejlépe však dvakrát uspořádat řádné zasedání B-H clubu. Každý řádný člen má nárok na 2 omluvy z těchto zasedání. V opačném případě následuje kárné řízení

§7 - Každý člen má povinnost neprodleně informovat ostatní členy o pořádání řádného zasedání.

§8 - Účast na řádném zasedání mimo hnízdo B-H (rozuměj Plzeň) se hodnotí obvzláště kladně a bude speciálně hodnoceno (viz výroční schůze). Pro kmenové členy je toto zasedání povinné.

§9 - Omluvenku za neúčast na zasedání může vystavit jedině jiný řádný člen B-H clubu.

§10 - Řádný člen B-H clubu nikdy nepřipustí, aby do konverzace o pozvání na zasedání vstoupilo KC.

§11 - Je nezbytnou nutností podporovat KC v KC činnosti (udělej i dalším B-H volno) a to důkladně. Zejména B-H abonenti by si taneční průpravou s KC mohli vylepšit vstupní kritéria.

§12 - Účast na Staročeském bále je pro každého člena příjemnou povinností a nelze se z této akce omluvit. B-H club se zavazuje udělat maximum pro co nejlepší umístění v pivní štafetě (a to jakékoli) nominační večery budou včas oznámeny předsedou štafetové sekce bh. Ing. Petrem Boháčem

§13 - B-H club je povinen uspořádat nominační soustředění před každou pivní štafetou.

§14 - Každý člen je povinen minimálně 1x ročně přispět na charitativní činnost.

Vyhledávání

© BH club 2008 - Všechna práva vyhrazena.